Historie Klubu podnikatelů Horní Počernice

Klub podnikatelů byl založen v červenci 1996 a u jeho zrodu byli podnikatelé spolu s panem starostou Horních Počernic Bc. Ivanem Liškou. V té době se podnikatelský stav teprve formoval a z podnikatelů neměl v té době nikdo ani čas ani myšlenky organizovat jinou činnost než vlastní podnikání. Pan starosta si již v té době uvědomil, že "nejen prací živ je člověk" a podařilo se mu dát dohromady skupinu hornopočernických podnikatelů, kteří byli ochotni si najít i trochu času na veřejně-prospěšnou činnost, která vyvrcholila založením klubu podnikatelů v Horních Počernicích.

Po více jak šestnáctileté činnosti podnikatelského klubu lze říci, že tento přispěl k vzájemnému poznání mezi podnikateli, vytvořil mezi nimi přátelské vztahy a v průběhu uplynulého období zorganizoval celou řadu společenských a zábavných akcí, včetně různých výletů po naší republice. Klub pozitivně působil i při setkání družebních obcí jak z České republiky, tak Německa či Francie. Ples klubu podnikatelů, konající se každý rok v únoru, se stal symbolem pravidelného setkávání podnikatelů, ale i dobré zábavy. K podobným akcím patřily vždy i sněmy, které, se konají vždy dvakrát do roka.

V roce 2008 na sněmu po obnově představenstva došlo k pokusu rozšíření činnosti klubu. Mimo standardní dobré nálady a kulturního programu se během sněmu rozvinula poměrně obsáhlá a zajímavá diskuse o další činnosti a poslání klubu. Byly diskutovány záměry o daleko větší aktivitě klubu v obci a to jak v oblasti veřejného a politického života, ale i v oblasti životního prostředí, čistoty a estetiky města. Byla diskutována otázka zvýšení prestiže klubu, užší spolupráce s městskou radou a zastupitelstvem tak, aby klub mohl efektivně pomáhat v prosazování obecních zájmů. Sněm si stanovil další prioritu činnosti a to, že by se klub měl stát oporou všem podnikatelům v naší městské části. Po rozsáhlé diskusi vyšlo jasně najevo, že téměř každý podnikatel má celou řadu problémů, ,které by byly při koordinované spolupráci v klubu daleko snáze řešitelné. Celá řada problémů způsobuje podnikatelům státní byrokracie, někdy nechuť řešit složitější problémy, jindy zase závist či špatná informovanost. Dalším záměrem je snaha o vzájemném využívání služeb místních podnikatelů, ale i zvýšené využívání služeb místních podnikatelů obcí. Všichni víme, že zde je obec limitována zákonem o zadávání veřejných zakázek, na druhé straně je si potřeba uvědomit, že drtivá většina sponzorů obce pochází z místních podnikatelů. Z usnesení sněmu vyplynulo, že ke zvýšení prestiže klubu dojde, pokud se povede výrazně rozšířit členskou základnu. Tyto záměry se v průběhu roku 2009 příliš nezdařily,což vedlo k rozhodnutí členské základny zřídit na internetu webové stránky a pomocí nich se pokusit a rozšíření členské základny a využití velkého potenciálu podnikatelů v Horních Počernicích. Spuštění webových stránek v roce 2010 jistě pozitivně přispívá k lepší činnosti klubu.