Klub podnikatelů Horní Počernice, IČ: 65400224, DIČ: CZ65400224

Stanovy sdružení
„KLUB PODNIKATELŮ HORNÍ POČERNICE“

Úprava č. 2- platná od 14.12.2012

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1.    Název sdružení: Klub podnikatelů Horní Počernice
 2.    Sídlo sdružení:
          Praha 9 – Horní Počernice
          Náchodská č.p. 2421
          PSČ 193 00
 3. Cíl sdružení:
  Cílem sdružení je vytváření podmínek a prohlubování vzájemné spolupráce podnikatelských subjektů a rozvoje společenského a ekonomického života v městské části Praha – Horní Počernice. K tomuto cíli klub organizuje, resp. svoji praktickou činností napomáhá v těchto směrech:
 • všestranné a smysluplné činnosti k prohloubení vzájemné informovanosti podnikatelské sféry Horních Počernic, zlepšení kontaktů a spolupráce s představiteli samosprávy městské části a spolkových organizací všeho druhu
 • vzdělávací, konzultační a jiné činnosti, směřující k rozvoji schopností, vědomostí a zkušeností podnikatelů z Horních Počernic a okolí
 • propagační, publikační nebo expediční činnosti k prezentaci významných úspěchů podnikatelských subjektů i rozvoje městské části
 • podpory společenského a kulturního života Horních Počernic a pořádání akcí, směřujících k oživení duševní i tělesné kultury člověka i obce.
 • podpora  v oblasti péče o osoby s postižením
 • podpora speciálních škol určených pro znevýhodněné děti a děti s postižením
 • podpora sportovních akcí pro děti a dospělé

II. ČLENSTVÍ

 1. Členem klubu může být především každý podnikatel, a to jak fyzická, tak i právnická osoba, tuzemská i zahraniční, jejíž podnikatelské zájmy jsou spjaty s Horními Počernicemi, příp. jejich blízkým okolím.
 2. Významný manažer privátní firmy působící v Horních Počernicích, příp. v jejich blízkém okolí
 3. Podnikatel, který má zájem o členství v klubu podá písemnou přihlášku představenstvu klubu, které rozhodne o jeho přijetí. Představenstvo informuje sněm klubu na jeho zasedáních o aktuálním stavu členské základny.
 4. Člen klubu je po povinen do 15ti dnů po svém přijetí uhradit základní členský příspěvek, který činí:
  a) pro fyzickou osobu Kč 1.000,- za kalendářní rok
  b) pro právnickou osobu Kč 5.000,- za kalendářní rok.

  Nový člen klubu, který bude přijat v průběhu roku, bude platit  poměrnou část členského příspěvku od počátku následujícího kvartálu ve kterém byl přijat. Tzn. pokud bude nový člen přijat v průběhu 1. čtvrtletí roku, členský příspěvek bude činit částku odpovídající sumě 3 z ročního členského příspěvku.
   
 5. Členství v klubu zaniká vystoupením nebo vyloučením člena.
 6. Člen klubu je oprávněn kdykoliv z klubu vystoupit na základě písemného oznámení představenstvu klubu.
 7. Vyloučením zaniká členství toho člena, který neuhradil ani po dodatečné výzvě ze strany klubu členský příspěvek. Dále může být z klubu rozhodnutím sněmu vyloučen podnikatel, který závažným způsobem ohrozil zájmy klubu, hrubě porušil etiku podnikání či jinak znevážil svoji účast v klubu i klub jako takový.
 8. V případě ukončení členství vystoupením nebo vyloučením nevzniká členu klubu nárok na vrácení členského příspěvku za příslušný kalendářní rok. O případném vrácení příspěvku ve výjimečných případech rozhodne představenstvo klubu.
 9. Čestné členství v klubu může být nabídnuto význačným osobám politického, ekonomického a společenského života. Počet čestných členů klubu není omezen.
 10. O přijetí čestného člena rozhoduje na návrh představenstva sněm klubu.
 11. Čestné členství v klubu není časově omezeno. Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako člen klubu.
 12. Čestné členství může být rozhodnutím sněmu odňato.

III. ČINOVNÍCI A TĚLESA KLUBU

 1. Činovníky a tělesy klubu jsou:
      sněm,
      představenstvo,
      prezident a viceprezident,
      dozorčí rada,
      sekretariát.
 2. Sněm klubu je setkání všech zapsaných členů klubu. Sněm je nejvyšším orgánem klubu. Schází se nejméně dvakrát ročně a je svoláván představenstvem klubu. Představenstvo je povinno sněm svolat, požádá-li o to písemně alespoň pětina členů.

  Sněm klubu je způsobilý se usnášet, pokud se jej účastní alespoň jedna třetina všech členů klubu. K přijetí usnesení sněmu je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných členů.

  Sněm schvaluje změny stanov.
   
 3. Představenstvo klubu je voleno sněmem z členů klubu na funkční období dvou let. Představenstvo je sedmičlenné, jeho členy jsou prezident, viceprezident a dalších pět členů. Poklesne-li počet členů představenstva, provede nejbližší sněm doplňující volbu.
 4. Představenstvo zajišťuje činnost klubu v období mezi zasedáními sněmu. Je oprávněno rozhodovat o všech otázkách, které přísluší sněmu s výjimkou volby činovníků a těles klubu. Představenstvo se schází podle potřeby. Představenstvo předkládá sněmu zprávu o své činnosti. V případě, že sněm zprávu o činnosti představenstva neschválí nebo neschválí její část, je tím předchozí rozhodnutí představenstva neúčinné.
 5. Prezident klubu zastupuje klub navenek. Je volen z členů klubu způsobem, který stanový volební řád schválený sněmem klubu. Funkční období prezidenta činí dva roky. Prezident svolává a řídí jednání představenstva. Prezident klubu může být zvolen do své funkce i opětovně, nejdéle však tři po sobě následující volební období. Prezident klubu může být odvolán rozhodnutím sněmu.
 6. Viceprezident klubu je volen do své funkce na návrh prezidenta. Jeho funkční období činí dva roky. Viceprezident zastupuje prezidenta klubu v jeho nepřítomnosti. V případě zániku členství prezidenta se ujímá jeho funkce až do nejbližšího jednání sněmu. Viceprezident může být odvolán za stejných podmínek jako prezident klubu.
 7. Dozorčí rada kontroluje činnost představenstva, zda je v souladu se schválenými stanovami a naplňuje činnost a cíle klubu. Dozorčí rada pozastavuje výkon rozhodnutí prezidenta, viceprezidenta nebo představenstva, jsou-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami klubu. Dozorčí rada současně působí jako smírčí orgán pro projednávání sporných otázek mezi jednotlivými členy klubu. Dozorčí rada je volena sněmem v počtu tří členů a její funkční období je tříleté. Členy dozorčí rady mohou být pouze členové klubu, členství v dozorčí radě je neslučitelné s jakoukoliv další funkcí v klubu. Dozorčí rada je povinna svolat zasedání sněmu vždy, když pozastavuje výkon rozhodnutí jeho orgánu nebo pokud zjistí v činnosti představenstva závažné nedostatky.
 8. Pro zajištění své činnosti a vedení administrativy může klub vytvořit sekretariát.
 9. Jménem klubu jsou oprávněni jednat: prezident, viceprezident a pověřený člen představenstva.

IV. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ KLUBU

 1. Klub je oprávněn vystupovat v obchodních vztazích vlastním jménem a nabývat práv a závazků. Klub může získávat do svého vlastnictví movitý i nemovitý majetek, který je využíván pro jeho činnost a ve prospěch jeho členů. Hospodaření klubu se řídí obecnými právními předpisy a schváleným rozpočtem. Příjmy klubu tvoří členské příspěvky, dotace, dary a jiné příjmy, např. úhrady služeb poskytnutých klubem či příjmy z jiné výdělečné činnosti.

  Hospodaření klubu slouží především k zabezpečení činnosti klubu a jeho cílů. Není vedeno snahou o dosažení zisku, ale případná podnikatelská a výdělečná činnost, směrovaná k naplnění cílů klubu, se nevylučuje. Výdělečná činnost bude provozována v rámci všech platných právních předpisů a nemusí být omezena pouze pro členy klubu.

  Služby, které klub svým členům poskytuje, může zajišťovat svými pracovníky nebo dodavatelským způsobem.

  Hospodaření a finanční transakce klubu vede pověřený člen představenstva, který předkládá sněmu klubu jednou ročně zprávu o hospodaření a pokladní činnosti.Při hotovostních i bezhotovostních výdajích z pokladny či účtu klubu k podpisu pověřeného člena představenstva připojí podpis president nebo vicepresident klubu.
   
 2. Pro kontrolu hospodaření určí sněm revizora účtů. Revizor účtů je oprávněn kontrolovat hospodaření klubu a je povinen předkládat o provedené kontrole revizní zprávu sněmu klubu, a to jednou ročně.

V. ZÁNIK KLUBU

 1. Klub zaniká na základě rozhodnutí sněmu. V případě zániku je představenstvo klubu povinno jmenovat likvidátora, který provede likvidaci klubu podle obecně platných právních předpisů.

 

V Horních Počernicích dne 14.12.2012


Za správnost: viceprezident klubu: Miloš Smolík